× UNDER CONSTRUCTION - PLS DO NOT BUY - ORDERS WILL NOT BE HONORED AT THIS TIME - SORRY FOR THE INCOVENIENCE CAUSED

Moms Ramadan Wish List

20/03/2017 - 11/12/2017

This Event Is:   Finished
Owned By:   Mommy

Message

Dear all children. Ramadan is fast approaching and as always, it would be great to see you all again in this ramadan at moms house to break the fast. But, it would be good if you all could help mom get the items in this list. Those who can afford to buy any item/s in the list, you could do so by adding them to your cart and then buying it for mom. Thanks children.

އައްސަލާމް އަލައިކްމް ހުރިހާ ކުދިން. އެހެން އަހަރު ތަކެކޭ އެއްފަދައިން މިއަހަރުވެސް ހުރިހާ ކުދިން މިގެޔަށް ރޯދަވީއްލަން އަންނާނެ ކަމަށް ހީކުރަމެވެ. އެކަމަކު، މިފަހަރު މަންމައަށް ތިޔަކުދީންގެ ކުޑަ އެހީތެރި ކަމެއް އެބަބޭނުންވެއެވެ. ތިރީގައިމިވަނީ މިފަހަރުގެ ރޯދަމަހަށް ބަދިގެޔަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެއްޗެވެ.
ވީމާ، ތީގެތެރެއިން ކެރިފޯރުންތެރިކަން ހުރިކުދީން، މި ލިސްޓްން ގަނެދެވުނު އެއްޗެއް މަންމަ އަށް ގަނެދިނުމަކީ މިފަހަރުގެ ރޯދަވީއްލުން އިތުރަށް ފުރިހަމަވެގެން ދާނޭކަމެއްކަމަށް މަންމަ އުއްމީދު ކުރަމެވެ. ލޯބިވާ މަންމަ

Event Photo

Priority Image Product Name Qty to Buy Unit Price Action
1 PHILIPS AIRFRYER SPECTRE COM HD9200/90 PHILIPS AIRFRYER SPECTRE COM HD9200/90
Quantity Available: 5
MVR 1,982.00
2 Philips Blender,Juicer,Chopper Hr1847 Philips Blender,Juicer,Chopper Hr1847 ***
Quantity Available: 1
MVR 1,699.00