× UNDER CONSTRUCTION - PLS DO NOT BUY - ORDERS WILL NOT BE HONORED AT THIS TIME - SORRY FOR THE INCOVENIENCE CAUSED

Article Search

 
 

How To Turn Your Programming Skills Into A Business

How To Turn Your Programming Skills Into A Business

Life is insane. It’s constantly been valid, however it feels particularly so now like never before. The current COVID-19 emergency has affected each part of our lives, and the occupation market has been hit particularly hard. In this unusual atmosphere, it’s difficult to tell where to go when you’ve wound up searching for work or expecting to make additional money. The appropriate response? Take a gander at yourself and transform the abilities you as of now have into a business.

You have passions and experiences in you already that people will pay for. It’s all about finding them and turning them into a business. In this guide, we’ll turn the inklings and ideas you have floating around in your head into a reliable way to make money.

1. Find your talent.

Take stock of everything you have right now to see what can be the basis for your business. It’s all up there in your brain already, so let’s shake out what we can use by separating what you have in terms of skills, knowledge and talents. Then we can put all of that together and make it work for you as a successful self-owned side hustle or business.

  • The difference between “knowledge” and “skills”

Knowledge is data you have learned through books, media, school, etc, while an aptitude is utilizing that information. Put another way, information is a hypothesis, and abilities are the information in practice. 

You need both information and abilities to be acceptable at something, however there is the fundamental distinction among information and expertise. Anybody can find out about a subject and gain information, yet a few people will normally be more talented at specific undertakings than others due to common capacity. Consider how anybody can take a seminar on craftsmanship history, yet a few people have an “eye” for it.

A champ is somebody who perceives his undeniable gifts, works his tail off to form them into aptitudes, and utilizations these abilities to achieve his objectives

  • The difference between “skills” and “talent

That natural ability to be better at specific tasks is talent. While most people can learn about a subject and apply it in a practical way as a skill, only some will excel at it or exhibit a talent. Like knowledge, skills can be learned and practiced, but with talent, you either have it or you don’t. 

Say you and your friends all took a knitting class. Even though you received the same knowledge and learned and practiced the same skill, at the end of the class at least one person’s scarf will likely be better designed and better constructed because they have a natural talent for knitting. That doesn’t mean everyone with slightly lumpy scarves should stop knitting; it just means that maybe those makers of irregular scarves without a natural talent might not want to open a scarf store.

Is there anything you can turn into a business?

Edit your list with a critical eye. You want to take activities that come to you naturally and turn them into a business. Look at your list to see if it answers the question, “How can I solve people’s problems with this skill or hobby?” Consider common problems that you may have as others may be in the same boat and brainstorm a solution.

Geel Posted by Geel

ސަލާމް، އަޅުގަނޑަކީ އަގީލް، އަދި ފަރުވާތެރިކަމާއެކު އަޅުގަޑުގެ ލިޔާޤަތާއި ޤާބިލިއްޔަތު ތަންދިން މިންވަރަކުން ޕްލޭން ކުރުމަށްފަހު، އަޅުގަނޑުގެ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އިންތިޒާރު ކުރަމުން އައި ވެބްސައިޓް ހުށަހަޅައިދިނުމުން އަޅުގަނޑު ވަރަށް އުފާވެއްޖެ. ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮސެސްއަށް ފުންކޮށް ވަދެގެން ދިޔައިރު، ބްލޮގް ސެކްޝަނެއް ހިމަނައިގެން އަޅުގަނޑަށް ފައިދާވާނެ ކަމުގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑުގެ އިޙްތިރާމް ލިބިގެންވާ ކަސްޓަމަރުންނަށްވެސް ފައިދާތަކެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވުނެވެ.

އަޅުގަޑުގެ އަމިއްލަ ނަފްސު ގުދުރަތީ ބަސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ނުދެކޭއިރު، އަޅުގަޑުގެ ނަސީބު ރަނގަޅުކަމުން، ދިރިއުޅުމުގެ ތަޖުރިބާތަކުގެ މުއްސަނދިކަން އެއްކޮށް، ހިއްސާކުރަން ކެތްމަދުވެފައި ހުރީމެވެ. މި ތަޖުރިބާތައް އަޅުގަނޑުގެ ކިޔުންތެރިންނަށް ޝައުގުވެރިވާ ކޮންޓެންޓަކަށް ތަރުޖަމާ ކުރުމަކީ ގޮންޖެހުމެއްކަން ސާބިތުވި ނަމަވެސް، އެކަންކަމުން އަރައިގަތުމަށް އަޅުގަނޑު އަޒުމް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮންޖެހުމެކެވެ.

އަޅުގަނޑު ބާރުއަޅަން ބޭނުންވަނީ ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި ފިކުރީ މުދަލަށް އަޅުގަނޑު ކުރާ ވަޢުދު. ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ މުހިންމު ކަމަކީ އަޅުގަނޑުގެ ވެބްސައިޓުގައި ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން (ހުރިހާ ލިޔުންތަކެއް ނޫންނަމަވެސް) ގިނަ ލިޔުންތަކަކީ، އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އިޙްތިރާމްކުރާ ހުނަރުވެރި ލިޔުންތެރިންގެ ލިޔުންތަކެކެވެ. އެހެންކަމުން، އެ ކްރެޑިޓްތައް ދޭންޖެހޭ ތަންތަނުގައި އެކަށީގެންވާ ކްރެޑިޓްތައް ދިނުމަށާއި، ކޮންމެ އެއްޗެއްގެ އަސްލު ފާހަގަކޮށް ނުވަތަ ބަޔާން ކުރުމަށް އަޅުގަނޑަށް ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނެކަންވެސް ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.

ރަގަޅު ފެންވަރެއްގެ މާކެޓްޕްލޭސް ވެބްސައިޓެއް އުފެއްދުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ޝައުގުވެރިކަމެއް ވެސް އަދި ދަތުރެއް ވެސް މެއެވެ. އަޅުގަނޑުގެ މަސައްކަތަށް އަސްލު ވައްދަން މަސައްކަތް ކުރާއިރު، އެހެން މީހުންގެ ޚިޔާލާއި ޢިލްމުގެ މައްޗަށް ބިނާކުރުމުގެ ޙިކުމަތްތެރިކަންވެސް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަމެވެ. އެކި މަސްދަރުތަކުން ލިބޭ މައުލޫމާތު ހުނަރުވެރިކަމާއެކު ކިއުރެޓްކޮށް ސިންތެސައިޒްކޮށްގެން، އަޅުގަނޑުގެ އަމާޒަކީ، ތަފާތު އަދި އަގުހުރި ޕްލެޓްފޯމެއް ކްރާފްޓް ކުރުމެވެ.

އަޅުގަނޑު މި މަސައްކަތަށް ނިކުންނައިރު، ތިޔަބޭފުޅުންގެ ތާއީދުގެ މާނައަކީ އަޅުގަނޑަށް ދުނިޔެއެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ދަތުރުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވި ކަމަށްޓަކައި އަދި މި އާ ބާބުގައި އަޅުގަނޑާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށްޓަކައި ޝުކުރިއްޔާ.Greetings, I'm Ageel, and after meticulous planning, I'm thrilled to present my long-anticipated website. As I delved into the development process, I realized that incorporating a blog section would not only benefit me but also provide added value to my esteemed customers.

While I don't consider myself a natural wordsmith, I've been fortunate to accumulate a wealth of life experiences that I'm eager to share. Translating these experiences into captivating content for my readers has proven to be a challenge, but one that I'm determined to overcome.

I want to emphasize my commitment to integrity and intellectual property. It's important to note that the majority of the articles, if not all, on my website are sourced from talented authors whom I greatly respect. I will make every effort to ensure proper credits are given where they are due, providing recognition or acknowledging the origins of each piece.

Creating a marketplace website is both a passion and a journey for me. While I strive to inject originality into my work, I also acknowledge the wisdom of building upon the ideas and knowledge of others. By skillfully curating and synthesizing information from various sources, I aim to craft a unique and valuable platform.

Your support means the world to me as I embark on this exciting endeavor. Thank you for being part of my journey and for joining me in this new chapter.